Powiat Ełcki/Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku realizuje projekt nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-003/18 – pt. „Droga do zatrudnienia”

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 1 410 660,61 zł

Całkowita wartość projektu – 1 659 600,72 zł

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-06-30

Celem projektu jest zwiększenie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. zatrudnienia o min. 27% w grupie 100 os. w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie sub. ełckiego, należących do następujących grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. os. długotrwale bezrobotne, os. z niepełnosprawnościami, os. powyżej 50 roku życia,os. o niskich kwalifikacjach oraz kobiety): osoby bezrobotne niezarejestrowane w UP i bierne zawodowo, a także os. pracujące na umowach cywilno-prawnych oraz zatrudnione na umowach krótkotrwałych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia na miesiąc przed przystąpieniem do projektu.
W projekcie realizowane będą następujące zadnia:
1. Grupowe doradztwo zawodowe,
2. Indywidualny Plan Działania
2. Wsparcie psychologiczne,
3. Pośrednictwo pracy,
5. Szkolenia/kursy zawodowe,
6. Staże,
7. Subsydiowane zatrudnienie.

PLAKAT

ULOTKA

Projekt „Droga do zatrudnienia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia